regulamin

Regulamin

Cześć!
Nazywamy się Tatiana i Michał Jaworscy i jesteśmy twórcami bloga http://www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl/, oraz kursów internetowych i ebooków które możesz zakupić.
Sprzedaż tych produktów organizujemy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dane rejestrowe tej działalności to: Zdrowe Odżywianie – Michał Jaworski, ul. Warszawska 46/12; 05-120 Legionowo, NIP: 5661496934

Poniżej znajdziesz regulamin dostępu do tworzonych przez nas produktów elektronicznych. Są tam informacje o zasadach korzystania z kursów i ebooków, sposobach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakikolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@wiecejnizzdroweodzywianie.pl

Pozdrawiamy serdecznie,
Tatiana i Michał Jaworscy

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Zdrowe Odżywianie – Michał Jaworski, ul. Warszawska 46/12; 05-120 Legionowo, NIP: 5661496934.
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Produkt elektroniczny – kursu internetowe i eBooki których twórcą jest Administrator,
Kurs internetowy – jeden z wariantów produktu elektronicznego udostępniany na platformie kursowej do której Użytkownik dostaje dostęp na określony czas w zakresie wykupionego produktu elektronicznego.
Tpay.pl – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań. NIP: 7773061579. REGON: 300878437. KRS: 0000412357. Tel. +48 12 35 02 477
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod http://www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl/regulamin-sklepu/
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Administrator stworzył Produkt elektroniczny i umożliwia Użytkownikowi odpłatne uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego u na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. Do korzystania z Produktu elektronicznego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
o dostęp do Internetu,
o standardowy system operacyjny,
o standardowa przeglądarka internetowa,
o posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Poszczególne elementy Produktu elektronicznego mogą wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, takich jak korzystanie z określonej przeglądarki internetowej, posiadanie urządzenia i aplikacji umożliwiającej odtworzenie plików .mp3 oraz przeglądanie plików .pdf.
4. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Produktu elektronicznego anonimowo ani pod pseudonimem. Zakup dostępu do Produktu elektronicznego wymaga podania określonych danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora zgodnie z postanowieniami polityki prywatności dostępnej pod adresem: http://www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl/polityka-prywatnosci/
5. Zakazane jest podczas zakupu Produktu elektronicznego oraz Podczas korzystania z produktu elektronicznego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy internetowych.
6. Wszystkie ceny widoczne na stronach sprzedaży są cenami brutto.

§3 Zawartość i warunki korzystania z Produktu elektronicznego

1. Kupując dostęp do Produktu elektronicznego w formie kursu internetowego, Użytkownik uzyskuje ten dostęp na okres 1 roku.
2. Produkt elektroniczny w formie kursu internetowego dostępny jest na specjalnej platformie kursowej, do której Użytkownik loguje się z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła. Dane dostępowe Użytkownik otrzyma w wiadomości powitalnej, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
3. Zawartość Kursu internetowego zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu na jego adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia informacji pozwalających uzyskać dostęp do zawartości Kursu internetowego.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zawartością lub przebiegiem Kursu internetowego, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@wiecejnizzdroweodzywianie.pl.

§4 Prawa autorskie do produktu elektronicznego oraz informacje w nim zawarte

1. Prawa autorskie do produktów elektronicznych i ich zawartości przysługują Administratorowi.
2. Poprzez wzięcie udziału w zakupionym Kursie internetowym, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji do danego produktu elektronicznego. Użytkownik może korzystać z produktu elektronicznego w ramach dozwolonego użytku osobistego.
3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości produktu elektronicznego bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.
4. Informacje zawarte w produkcie elektronicznym w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako porada w indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta informacje przekazane mu w ramach produktu elektronicznego. W szczególności Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje przekazane w ramach Produkt elektronicznego.
5. Administrator witryny dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w produktach elektronicznych zostały podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania zawartych w produkcie elektronicznym porad powinny być zawsze konsultowane z lekarzem lub innym specjalistą.

§5 Zakup dostępu do produktu elektronicznego

1. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać dostęp do produktu elektronicznego, musi podjąć następujące kroki:
o przejść na stronę sprzedażową znajdującą się pod adresem https://kursy.wiecejnizzdroweodzywianie.pl/sklep/
o wybrać interesujący go wariant produktu elektronicznego,
o wypełnić formularz zamówienia,
o kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
o dokonać płatności ceny za dostęp do produktu elektronicznego zgodnie z wybranym wariantem produktu elektronicznego (płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie serwisu Tpay.pl).
2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownikowi zostanie wysłana wiadomość email z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli w ramach formularza zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury poprzez zaznaczenie stosownej opcji).

§6 Płatności on-line

1. W ramach procedury, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności za dostęp do produktu elektronicznego za pośrednictwem serwisu Tpay.pl.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając . wiadomość e-mail na adres kontakt@wiecejnizzdroweodzywianie.pl z tematem „Odstąpienie do umowy”.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§8 Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z produktem elektronicznym, przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@wiecejnizzdroweodzywianie.pl z tematem „Reklamacja”. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
2. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

§9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii śledzących opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
o zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
o zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
o skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna
jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronie produktów elektronicznych dostępnej pod adresem https://kursy.wiecejnizzdroweodzywianie.pl/sklep/ bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2017 r.
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 16.11.2017